Uddannelsesplan

1.årig Familieterapeutisk efteruddannelse

Datoer for modul 1 – 9.

Hold 9 ( fredag/lørdag/søndag)

2020

Modul 1            7.-9. februar
Modul 2            28. februar – 1. marts
Modul 3            27. – 29. marts
Modul 4            1. – 3. maj
Modul 5            29. – 31. maj
Modul 6            7. – 9. august
Modul 7            4. – 6. september
Modul 8            2. – 4. oktober
Modul 9            6. – 7. november

Eksamen, som er en skriftlig ugeopgave, ligger imellem modul 8 og 9 fra 9. oktober til den 19. oktober 2020

Modul 1
Introduktion til uddannelsen formål og metode, familiens værdier historisk set og familiesynet samt individuelt genogram arbejde.
Undervisere Susanne Weidner og Vibeke Dalum.

Oplevelsesorienteret familieterapi er en terapiform, som retter sig mod hele familien. Der fokuseres på relationen mellem de forskellige medlemmer i en familie. Den enkelte families historie og baggrund danner udgangspunkt for en dybere forståelse for de dynamikker og reaktionsmåder, som familiens medlemmer benytter sig af.
De basale redskaber gennemgås og tydeliggøres som grundlag for at arbejde i og med almindelige mennesker som har ”ondt i familien”.
Fagpersonlig målsætning: Alle skal udarbejde en faglig personlig målsætning for forløbet.

Præsentation af deltagernes egen familie gennem genogram (forberedt gennem hjemmearbejde). Fokus vil være arbejdet med at lære sin egen families historie at kende via arbejdet med familie genogram. Der arbejdes med alle deltagernes genogram, dels for at træne denne metode, dels for at hver enkelt kender til sine egne måder at være i spil på (reagere på). Familiesynet vil blive belyst via de studerendes egne familiemønstre og historier.

Modul 2
Børnefamilien
Den danske børnefamilie af i dag, dens styrker og dilemmaer blandt andet set i et historisk perspektiv.
Undervisere Vibeke Dalum og Susanne Weidner.

Forskellige familieproblematikker set i relation til den enkelte barns udviklingsniveau. Gennem vold og trusler kan man få børn (og i øvrigt også voksne) til at gøre, hvad man vil have dem til. Ønsker man i modsætning til dette at opdrage børn i et relationelt perspektiv er udviklingspsykologien et nyttigt værktøj. Vi sætter derfor fokus på, hvad barnet kan gøre og forstå på de forskellige alderstrin.
Træning med familier ’på gulvet’ eller gennem cases.

Modul 3
Teenagefamilien
Historie og udvikling i samfundet og dets værdier.
Undervisere Vibeke Dalum og Susanne Weidner.

Teenagerens ”opgave”: Teenageren er i færd med at gøre sig klar til at være voksen/selvstændig. I dette perspektiv skal man se deres liv og håndtere problemstillingerne herefter. Hvilke specielle forhold gør sig gældende i teenageårene? Hvordan kommer man som forældre bedst igennem årene med teenagere i huset?
Forældrenes ”opgave”: Hvordan tager man som forældre til en teenager bedst hånd om sine egne behov og om sig selv. Det er i det fokus man skal se forældrenes rolle.
Hvordan kan vi som terapeuter og rådgivere hjælpe familier, som har vanskeligheder i årene med en teenager i huset?
Træning med klienter med problematikken eller ud fra cases.

Modul 4
Tab og adskillelse – skilsmisse og sammenbragte familier.
Undervisere Vibeke Dalum og Susanne Weidner.

De tab der rammer familien, rammer individet – og omvendt. Om det er dødsfald, skilsmisser, familiekonflikter, omsorgsstab, tab af helbred eller trusler om disse tab, så reagerer individet og familien, sammen og hver for sig. For at hjælpe bedst muligt er det væsentligt at identificere og kende sine egne tab og sine reaktioner på dem – for som familieterapeut at kunne være til stede i den optimale balance mellem afstand og nærhed.
Derfor har undervisning i dette modul blandt andet fokus på deltagernes egne tab i egne familier og der arbejdes målrettet med den enkeltes adskilthed i forhold til egne problemstillinger. Vi ser på forskellige reaktionsmåder og på normaliteten i denne forskellighed – og på de områder vi især skal lægge mærke til i forhold til behov for professionel hjælp.
Stedfamilier indeholder altid et eller flere tab hos en eller flere af dens medlemmer. Hvordan tager vi bedst vare på disse tab? Hvilke muligheder og begrænsninger er der for stedfamilier og stedforældre for at få det bedst mulige ud af det i denne familiestruktur/-form?

Konkrete redskaber til løsning af vanskelige processer og problemstillinger.

Modul 5
Etniske familier
Undervisere gæstelærer Ahmet Demir samt Vibeke Dalum el. Susanne Weidner.

Ahmet tager udgangspunkt i sin mangeårige pædagogiske praksis og kombinerer med teori om
– etniske gruppers forståelse af familierådgiver og terapeut samt dennes betydning i forholdet til deres familie.
–  mødet mellem professionelle og etniske grupper. Her vil fokus ligge på de professionelles interne samarbejde og kommunikation, deres mål med etniske grupper, og hvordan de skaber relation til gruppen. Desuden behandles etniske gruppers (f.eks. unges) reaktionsmønstre og baggrunden for deres destruktive reaktioner.
– etniske familiers sociale og kulturelle udvikling samt generationskonflikter.
– Ahmets konkrete bud på spilleregler man skal være opmærksom på i forbindelse med samarbejde med etniske familier.

Midtvejsevaluering søndag: Hvordan går det med opfyldelse af den fagpersonlige målsætning, skal den eventuelt justeres? Udlevering af midtvejsopgave (frivilligt!).

Modul 6
Parterapi
Undervisere Vibeke Dalum og Susanne Weidner.

Ofte viser det sig i familieterapien, at det er de voksnes gensidige forhold der er problemet, selvom symptomerne måske udleves af børnene. På modulet arbejder vi med de voksnes relation og kommunikation med udgangspunkt i begrebet ’her er jeg, hvem er du’? Introduktion til at arbejde med EFT i parterapien.
Træning med par ’på gulvet’ eller gennem cases.

Gennemgang af midtvejsopgaven.

Modul 7
’Diagnosefamilien’
Undervisere gæstelærer samt Vibeke Dalum el. Susanne Weidner.

Familier med psykiatriske eller neuropsykiatriske lidelser hos børn eller forældrene; sygdomme som ADHD, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, funktionelle lidelser og lignende. Helt op til 10 procent af alle danske børn får en diagnose eller mistænkes for en sådan. For at kunne arbejde med disse børns familier, er det vigtigt at kende forskel på de psykiatriske problemstillinger og de relationelle familiemæssige problemstillinger. Hvornår og hvordan kan familieterapeuten være behjælpelig i disse familier og hvornår og hvorledes henvises til et andet system.

Træning med klienter med problematikken eller ud fra cases.

Modul 8
Teori samt ’misbrugsfamilien’.
Undervisere gæstelærer samt  Vibeke Dalum el. Susanne Weidner.

Gennemgang af andre familieterapeutiske retninger, evidensbaseret forskning o.l. Teorien bag den oplevelsesorienterede familieterapi. Terapeutens rolle. Forskelle, ligheder og overlapninger mellem familierådgivning, familieterapi og familiebehandling. Overblik over andre familieterapeutiske retninger (EFT, systemisk, miljøterapi, psykodynamisk, kognitiv adfærdsterapi m.fl.) Ligheder og forskelle.
Forskning inden for området. Hvordan virker de enkelte former og hvad er effekten?

Arbejdet i familier med misbrugsproblematik belyses, herunder temaer som: Inddragelse af familien, barnets behov, familiesamtaler med børn, skyld og skam med mere.

Modul 9
Afslutning og evaluering (2 dage!)
Undervisere Vibeke Dalum og Susanne Weidner.

I dette modul samler vi sammen på hvad vi har gennemgået og lært gennem året. Ligesom vi sammen med hver enkelt gennemgår vedkommendes selvevaluering, så det bliver klart for hver enkelt, hvor man er nået til. Metoden er samtale med en anden studerende om ens faglige personlige målsætning.
Uddannelsen evalueres.
Afsluttende reception med udlevering af uddannelses – og eksamensbevis.

Optagelse
Optagelse sker ved at udfylde ansøgningsskemaet som du finder på hjemmesiden.
Optagelse på uddannelsen forudsætter studierelevant grunduddannelse – f.eks. pædagog, specialpædagog, lærer, psykolog, socialrådgiver, sygeplejerske, læge eller psykoterapeut. Endvidere forudsætter det flere års erfaring inden for familiearbejde; enten rådgivningsmæssigt eller terapeutisk samt erfaring med personlig udvikling og egenterapi.
Alle ansøgere indkaldes til en samtale à en times varighed til fælles forventningsafstemning.

Inden studiestart forventes det, at den enkelte studerende er bekendt med den anviste litteratur (se litteraturliste). Til hvert modul vil der endvidere være anbefalet litteratur. Af skriftlige opgaver vil der være en hjemmeopgave vedrørende genogramarbejde ved kursusstart, samt en midtvejsopgave (frivilligt).

Evaluering og eksamen
Den enkelte studerendes arbejde som terapeut vil blive evalueret løbende med udgangspunkt i dennes fagpersonlige målsætning. Forløbet vil blive afsluttet med evaluering, som dels vil være en selvevaluering og dels ad hoc evaluering af det konkrete arbejde.
Alle studerende modtager et uddannelsesbevis ved forløbets afslutning. En fraværsprocent på over 10 påføres beviset.

Eksamen pågår mellem modul 8 og 9 og er en skriftlig ugeopgave, hvor du skal reflektere over en case i forhold til pensum. Eksamensbesvarelsen, max 10 sider, vil blive bedømt bestået / ikke bestået af underviserne samt en ekstern censor. Ud over bedømmelsen vil der blive udarbejdet en kortfattet (ca. 6 linjer) skriftlig begrundelse.

Gennemgående undervisere

Vibeke DalumVibeke Dalum
Privatpraktiserende familieterapeut. Uddannet fra Kempler Instituttet i Oplevelsesorienteret Familieterapi. Har haft privat praksis med familieterapi, parterapi og individuel terapi i ca.20 år. Underviser på terapeutiske uddannelser i 10 år. Endvidere uddannet tale- høre- synspædagog med mere end 30 års erfaring i rådgivning og vejledning af familier med handicappede børn. Ekstern supervisor bl.a. på institutioner for voksne autister og kommunale familieafdelinger. Tidligere leder af børnesorggrupper under Kræftens Bekæmpelse. Tidligere medejer af Dalum Kommunikation.
vibeke@vibekedalum.dk
+45 20618815

Susanne Weidner
Privatpraktiserende familieterapeut MPF. Uddannet fra Kempler Instituttet i oplevelsesorienteret familieterapi. Susanne har haft egen praksis i 15 år med familieterapi, parterapi og individuel terapi. Via tilknytning til Center for Hjerneskade, ved Københavns Universitet og ADHD-foreningen har hun specialiseret sig i rådgivning og terapi til familier med børn eller unge med kroniske vanskeligheder, f.eks. som følge af medfødte eller erhvervede hjerneskader. Hun har bl.a. taget uddannelse i neuropædagogik, Neuroaffektiv Psykoterapi, mindfulness og hypnoterapi. Hun har tidligere været leder af børnesorgsgrupper under Kræftens Bekæmpelse. Endnu tidligere lærer i folkeskolen for såvel almindelige børn som børn og unge med særlige behov.
sw@susanneweidner.dk
+ 45 61108302