Vedtægter for Foreningen EFT-Netværket

Vedtægter

1 – Foreningens navn, hjemsted og formål
Foreningens navn er ” EFT-Netværket “.
Foreningens hjemsted er EFT-Instituttet, Borgergade 28, 2. Sal – 1300 København K

2 – Foreningens formål
Foreningens formål er, at danne netværk, samt at skabe et forum for faglig og kollegial sparring – bl.a. gennem foredrag, film og diskussioner.

3 – Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der har færdiggjort minimum 3. år på EFT-Instituttet, og som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.
Endvidere har psykoterapeuter, som har gennemført en minimum 4-årig uddannelse et andet sted og som har taget en efteruddannelse på EFT-Instituttet, mulighed for at blive optaget.
Endelig vurdering af om en ansøger er kvalificeret til optagelse, sker i bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutte at dispensere fra optagelseskravene ved simpelt flertal.
Ved medlemskab betales kontingent jf. § 7. Kontingent betales for et år ad gangen (forud) senest 1. maj.
Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

4 – Organisationen
EFT-Netværkets besluttende myndighed er generalforsamlingen, som består af foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen vælger:
En bestyrelse på min. 3 og maks. 5 personer – bestyrelsens opgave er at sikre foreningens daglige drift. Ved 4 personer er det formandens stemmer der gælder ved stemmelighed.
2 suppleanter for bestyrelsen.
1 revisor.
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 er på valg i ulige år.

5 – Generalforsamling
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved indkaldelse via Facebook gruppen Eft-netværket.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde flg. punkter:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Budgetforslag.
Kontingentfastsættelse.
Indkomne forslag (forslag modtages senest 1 uge før til udsendelse min. 5 dage inden generalforsamlingen).
Valg af bestyrelse, 3-5 personer + 2 suppleanter og 1 revisor. (jf. § 4)
Valg af repræsentant til EFT-Instituttets uddannelsesråd.
Eventuelt.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem. Man kan kun have en fuldmagt med.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol og referat, der underskrives af dirigenten.

 6 – Ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemsantallet pr. 1. april det pågældende år/på tidspunktet for indkaldelsen ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 5.
Samme regler gælder for ekstraordinær generalforsamling som for afstemning og fuldmagter for ordinær generalforsamling.
Dagsorden skal motiveres.

7 – EFT-Netværkets bestyrelse og tovholdere.
EFT-Netværkets daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jf. § 4).
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

8 – Tegningsret.
EFT-Netværket forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kassereren i foreningen.
Bestyrelsen kan godkende, at kassereren kan råde over Dankort og adgang til netbank og at formanden kan få adgang til netbank.

9 – Kontingent/finansiering.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen – det fremgår af dagsordenen til generalforsamlingen.
Ved indmeldelse efter 1. november betales ½ kontingent frem til 1. maj efterfølgende år.
Ved særlige arrangementer kan der opkræves deltagerbetaling.

10 – Hæftelse.
EFT-Netværket hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, andet end hvis dette er særligt aftalt.

11 – Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

12 – Opløsning.
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til EFT-Instituttet eller til almennyttige formål vedtaget af generalforsamlingen.

13 – Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt.
Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den (dato)
dirigent (navn)

EFT-Netværket er stiftet den 05.11.2016

Formand: Kamilla Lindgren
Næstformand: Hanne Nørregaard
Kasserer: Rikke Rue
Bestyrelsesmedlem: Rikke Rønneberg
Bestyrelsesmedlem: Elise Haavik
Suppleant: Kristina Helgstand